Pirkimo taisyklės

Openmindceramics.com pirkimo, sudarant nuotolinę sutartį, ir grąžinimo taisyklės

1. Šios openmindceramics.com pirkimo sudarant nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį taisyklės (toliau – „Taisyklės“ arba „Pirkimo taisyklės“) nustato openmindceramics.com operatoriaus Arūno Valančiaus prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Prekės pardavėjas yra Arūnas Valančius, veikiantis pagal verslo liudijimą Nr. UH716081-1 (Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba, ST, (EVRK klasė 23.41)), adresu Rinktinės g. 28, LT-09315, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau „Pardavėjas“).

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkdamas internetu, užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, patvirtina, kad sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos); jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra. Taip pat pirkėjas patvirtina, kad su openmindceramics.com Pirkimo taisyklėmis ir čia pateiktomis prekių grąžinimo taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis t.y. yra sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo bei Pirkėjo, kad susipažino su Prekių aprašymu. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Pirkimo taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju. 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

4.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir turi teisę sudaryti Sutartį. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei bet koks Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

4.3. Pirkėjas, neatitinkantis Taisyklių 4.2 punkte numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

4.4. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 11 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4.5. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės aprašyme ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė. 

4.6. Jei prekė siunčiama per kurjerį, Pirkėjas privalo priimti siuntą Pirkėjo nurodytu adresu. Jei pirkėjas siuntos pristatymo metu nėra pristatymo adresu, jis privalo atsiimti siuntą per siuntos operatoriaus nurodytą terminą, siuntos operatoriaus nurodytoje vietoje. Jei prekės siunčiamos į Užsienį, gali būti taikomos kitos papildomos / kitokios vietinių operatorių taisyklės.

4.7. Jei prekė siunčiama per siuntų terminalą, Pirkėjas privalo atsiimti siuntą iš siuntų terminalo per siuntų operatoriaus nustatytą siuntos saugojimo laiką. Jei prekės siunčiamos į Užsienį, gali būti taikomos kitos papildomos / kitokios vietinių operatorių taisyklės.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui išsiųsti jo užsisakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja patikimai supakuoti prekes (keramikos dirbinius) ir ant pakuotės užklijuoti perspėjamąjį lipduką „FRAGILE“/ lipnią juostą su užrašu  „FRAGILE“  

5.4. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal nustatytas Prekių grąžinimo taisykles. Prekei neatitikus šiose Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Pardavėjas per protingą terminą turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6. Apmokėjimas

6.1. Pirkėjas e. parduotuvėje gali apmokėti per Paysera sistemą.

7. Pristatymas

7.1. Pardavėjas užsakytas prekes išsiunčia, Pirkėjo nurodytu adresu.

8. Pristatymo terminai

8.1 Prekės Pirkėjui įprastai išsiunčiamos (jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto tinklalapyje arba nesusitariama kitaip) per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai į Pardavėjo sąskaitą yra įskaitomas mokėjimas už Prekes. Pardavėjas negarantuoja tikslaus pristatymo laiko. Pristatymo laikas priklauso nuo Pirkėjo geografijos ir siuntimo paslaugų operatorių.

8.2. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę išsiųsti prekes ne vėliau kaip per 30 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Sutarties sudarymo dienos, jeigu Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.

8.3. Jeigu Pirkėjas nepriima pašto siuntos nurodytu adresu arba per siuntų operatoriaus nustatytą siuntos saugojimo laiką neatsiima siuntos iš siuntos operatoriaus, tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti šią Sutartį. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas neatsiima prekės šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti šiuos Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu ir grąžinimu Pardavėjui: Sutarties sudarymo mokestį 2 EUR, pašto siuntimo išlaidas mokėjimo aptarnavimo mokesčius (gaunamo mokėjimo ir daromo mokėjimo), šias sumas Pardavėjas įskaitys su grąžintinomis sumomis. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu grąžinti pinigus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų praėjus siuntų operatoriaus nustatytam siuntos saugojimo terminui, po kurio siuntinys grąžinamas siuntėjui, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prekės išsiuntimo. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiose taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka, pardavėjas turi teisę Pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip Pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą Pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus Pirkėjo sumokėtų pinigų sumai).

9. Garantijos prekėms 

9.1. Dėl pirkėjo kaltės sudužusiems keramikos gaminiams garantija netaikoma.

10. Skundų nagrinėjimo tvarka

10.1. Visi skundai gali būti teikiami elektroniniu paštu labas@asgaliupadeti.lt

10.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildmai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba Pirkėjo nurodytu pašto adresu.

11 Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

11.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

11.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties ir grąžina prekę, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas priima sprendimą grąžinti pinigus po to kai gauna Pirkėjo grąžintą prekę ir įvertina jos būklę. Pardavėjas gražina pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių Pardavėjui. Pirkėjas prekes pardavėjui grąžina savo išlaidomis (siuntimas paštu).

11.3. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Kokybiškos prekės, kurios naudojamos tik vieną kartą (pavyzdžiui testai) negrąžinami.

12. Prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo taisyklės

12.1. Nekokybiškų prekių grąžinimo 

12.1.1. Rankų darbo keramikos gaminiai gali būti nevienodos, nelygios formos,   tekstūros ar spalvos. Pirkėjas negali remtis šiais aspektais ir reikalauti pakeisti prekę kaip nekokybišką. 

12.1.2. Internetinės parduotuvės gaminių nuotraukose spalvos gali būti iškraipytos priklausomai nuo pirkėjo naudojamo ekrano parametrų, todėl Pirkėjas negali reikalauti pakeisti prekę kaip nekokybišką dėl to, kad jo įrenginio ekrane keramikos gaminio spalva skiriasi nuo realios gaminio spalvos.

12.1.3. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, pinigai grąžinami per 30 dienų pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.4. Nekokybiškų prekių grąžinimas Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.

12.1.5. Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

12.1.6. Vykdant nekokybiškos prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pretenzijos ir nekokybiškos prekės gavimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip. Jei pakeitimui prekės nėra, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

12.2. Pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka:

12.2.1. Prieš grąžinant prekes, būtina susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu labas@asgaliupadeti.lt. Įprastai Pardavėjas pasiūlys grąžinamą prekę išsiųsti registruotu paštu. Pardavėjas padengia prekės grąžinimo išlaidas siunčiant registruotu paštu Lietuvoje. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekę.

12.2.2. Pardavėjas turi teisę nesiūlyti Pirkėjui siųsti prekę, jei bendraujant su Pirkėju paaiškėja, jog Pirkėjas pažeidė 12.3 punkte išvardytus reikalavimus.

12.2.3. Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad pagal 12.3 punkto reikalavimus grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama sandėlyje. Prekei neatitikus šiose taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui atgal. Pardavėjas per protingą terminą (įprastai per 9 darbo dienas) turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal šias Taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.3. Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės nesibaigus teisės atsisakyti sutarties terminui

12.3.1. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

(a) Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje.

(b) Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

(c) Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota;

(d) Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

(e) Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;

(f) Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Pirkėjo gauta;

(g). Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą.

Atnaujinta 2023 gegužę